Tuesday, March 29, 2022

महाराष्ट्राला तू हसविले - (राजेश जाधव)

पु.ल. गेल्यानंतर श्री राजेश जाधव यांनी ही कविता लिहुन सुनिताबाईंना दाखवली. सुनिताबाईंना ती अत्यंत आवडली त्याची पावती म्हणुन कवितेवर त्यांनी त्यांची स्वाक्षरी दिली.0 प्रतिक्रिया: